NEBEZPEČNÉ ODPADY | Zita Kájov s.r.o. - Kontejnerová doprava

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Naše společnost zajišťuje kompletní servis v oblasti likvidace odpadů, mimo sběrný dvůr můžete využít i nabídku likvidace nebezpečných odpadů. Provádíme svozy včetně likvidace a to dodávkou a nákladním vozem  podle předpisů ADR. Mimo to jsme držiteli tzv. Zvláštního povolení, které nám povoluje přijímat odpadní minerální oleje.

 

 

Seznam přijímaných odpadů:

 

Kód odpadu

Kat. odpadu

Název druhu odpadu

05 01 03

N

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 06

N

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 15

N

Upotřebené filtrační hlinky

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 03 17

N

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

12 01 09

N

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 20

N

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiálny obsahující nebezpečné látky

13 01 01

N

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 05

N

Nechlorované emulze

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11

N

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12

N

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

13 02 04

N

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06

N

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07

N

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 07

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 04 01

N

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 05 01

N

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02

N

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03

N

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06

N

Oleje z odlučovačů oleje

13 05 07

N

Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje

13 05 08

N

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07 01

N

Topný olej a motorová nafta

13 07 03

N

Jiná paliva (včetně směsí)

13 08 09

N

Odpadní oleje blíže nespecifikované - ostatní oleje

15 01 01

N

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

N

Plastové obaly

15 01 03

N

Dřevěné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11

N

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů, jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 07 08

N

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09

N

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 10 01

N

Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 06 01

N

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

20 01 13

N

Rozpouštědla

20 01 14

N

Kyselina

20 01 15

N

Zásady

20 01 17

N

Fotochemikálie

20 01 19

N

Pesticidy

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23

N

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 32

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 20 01 31

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 16 06 01, 16 06 02 nebo pod č. 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 37

N

Dřevo obsahující nebezpečné látky

Zpětný odběr

Minerální oleje

Zpětný odběr

Olověné akumulátory

 

Další informace a kalkulaci likvidace odpadů Vám rádi sdělíme na tel. +420 603 222 471

nebo nám napište e-mail info@zitakajov.cz

 

 
 

Aktuálně

Vítejte na našich stránkách

POZOR změna otevírací doby!!!!

NOVĚ od 1.3. 2023

Sobota od 7:00 do 12:00

Nabídka pracovní pozice:

- Obsluha recyklačního dvora

- Obsluha lisu druhotných surovin

- Brigádník rozebírání barev. kovů

tel.: 603 222 276,

michal.koral@zitakajov.cz

 

 

Zákaz výkupu částí automobilů od fyzických osob

na základě novele vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady.

 
 

 

© Copyright ZITA Kájov